Algemene Voorwaarden

Bij het boeken van de diensten van Equivisuals / Dominique Bongers, gaat opdrachtgever (stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden van Equivisuals / Dominique Bongers. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op al het beeldmateriaal van en alle opdrachten uitgevoerd door Equivisuals / Dominique Bongers.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Equivisuals (Dominique Bongers) en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Equivisuals/ Dominique Bongers slechts bindend indien en voor zover deze door Equivisuals uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Offerte: Alle aanbiedingen van Equivisuals / Dominique Bongers aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
- Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Equivisuals / Dominique Bongers en opdrachtgever.
- Opdracht: de dienst en/of het product dat door Equivisuals / Dominique Bongers geleverd wordt.
- Equivisuals / Dominique Bongers: Dominique Bongers, KvK 81296282, tegens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
- Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Equivisuals de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarde van deze algemene voorwaarden.
- Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst
- Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van de elektronische communicatie ligt ten alle tijden bij de opdrachtgever.

AANBOD
Equivisuals / Dominique Bongers doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na datum van verzending door Equivisuals /Dominique Bongers. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijs stijging van materialen. Equivisuals/Dominique Bongers zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogste stellen.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief reiskosten / opbouwkosten en/of eventuele (retour) verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

AANVAARDING

Opdrachtgever dient het aanbod schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee in stemt, of althans die indruk wekt, dat Equivisuals / Dominique Bongers werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Equivisuals / Dominique Bongers houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Equivisuals / Dominique Bongers onaanvaardbaar maakt.
Na de aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Equivisuals is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschilde prijs aan te passen.

UITVOERING
Equivisuals zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en met goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Equivisuals / Dominique Bongers gebruikelijk werkt.
Equivisuals spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de opdracht. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Equivisuals / Dominique Bongers zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
De Equivisuals / Dominique Bongers stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen (materieel of immaterieel) tijdens de opdracht.
Bij sommige weersomstandigheden kan een opdracht helaas niet buiten plaatsvinden, om de kwaliteit te garanderen en het apparatuur te beschermen. Mocht er sprake zijn van regen, hagel of sneeuw, onweer of storm, dan kan een buiten opdracht niet doorgaan. Mocht een alternatieve binnen locatie niet voorhanden zijn, dan kunnen Equivisuals / Dominique Bongers en opdrachtgever in overleg de opdracht naar een andere datum verplaatsen zonder dat daarvoor extra kosten in rekening worden gebracht. De beslissing van Equivisuals / Dominique Bongers is hierin doorslaggevend.
Het succes van een fotoreportage hangt af van vele omstandigheden, waaronder (maar niet uitsluitend) de getroffen voorbereidingen, de weersomstandigheden, de locatie, de hulp tijdens de reportage zelf, en in het geval van dieren de werkwilligheid van het betreffende dier. De fotograaf stuurt vooraf een lijst met tips ter voorbereiding, welke u niet verplicht bent door te nemen en/of op te volgen, maar welke wel bij kunnen dragen aan een groter succes van de boeking.
Equivisuals levert de opdracht af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij globale beeld optimalisatie word toegepast op onder meer: licht, kleur, contrast, en uitsnede. Eventuele oneffenheden (pukkeltjes, puistjes, (kleine) blauwe of rode plekjes zullen worden verminderd / weggehaald.
Indien flinke schade in het gezicht kort voor de opdracht is ontstaan (blauw oog, schaafwonden, etc.) kan contact opgenomen worden Equivisuals om te overleggen de afspraak te verzetten. Extra nabewerking buiten het bovengenoemde is enkel na overleg met Equivisuals.
Vanwege de persoonlijke aard van elke opdracht is restitutie van geld en/of vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kosten is in geen geval mogelijk.

LEVERING
Equivisuals hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Equivisuals beslist welk beeldmateriaal er gebruikt wordt voor een opdracht (zowel welke foto’s er nabewerkt en getoond worden, als de animatie). De werk wordt getoond aan opdrachtgever via internet. De foto’s worden online verstuurd, de animatie krijgt men via een link eerst te zien en na akkoord ontvangt men deze. Het is mogelijk om de opdracht op CD / USB te ontvangen tegen meerprijs. De foto’s worden zowel op hoge resolutie als lage resolutie (met watermerk / logo Equivisuals) geleverd.
Alleen bedrijven kunnen ervoor kiezen zijn/haar eigen logo op de foto’s te plaatsen. Het aanleveren van een eigen logo kan alleen met een werkbaar bestand (.ai, .eps. psd,)
De hoge resolutie kan voor drukwerk en eigen gebruik gebruikt worden. De lage resolutie is goed voor web en social media. De lage resolutie is niet geschikt voor print/drukwerk.
De animatiefilms worden ook op hoge en lage resolutie geleverd. Hoog voor publicatie (beurs of event) en lage voor web en social media. Ook de social media video’s worden voorzien van watermerk Equivisuals. Echter kan een bedrijf wel zijn logo in de video verwerkt krijgen. Logo moet dan wel op goede kwaliteit en in een werkbaar bestand (ai, eps of psd) aangeleverd worden.
Opdrachtgever is vrij om te kiezen waar foto’s worden afgedrukt, en films worden vertoond. Equivisuals /Dominique Bongers is echter niet aansprakelijk voor kleurveranderingen / kwaliteitsvermindering van afdruk of vertoning. Opdrachtgever mag het gemaakte materiaal alleen voor eigen gebruik / bedrijf inzetten en heeft niet het recht om het gemaakte werk voor winstgevende doeleinden, te verkopen (bijvoorbeeld; een foto gemaakt door Equivisuals op een mok te plaatsen en deze voor verkoop aan te bieden).
Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, via internet (bijvoorbeeld via wetransfer) of opdrachtgever kan het digitale bestand persoonlijk ophalen. Indien gewenst, kan een CD of USB per aangetekende post verzonden worden. De kosten (en risico) hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.

BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling dient contant of per bank te geschieden. De opdrachtgever ontvangt voor betaling per bank een (elektronische) factuur. Betaling dient te geschieden 100% voorafgaand aan de opdracht, of in overleg 50% aanbetaling voorafgaand aan de opdracht en 50% - binnen 7 dagen - na inzage foto’s of 1e opzet animatie (na ontvangst volledige betaling (100%) zullen de foto’s / animatie toegestuurd worden).
Is het bedrag na 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan is Equivisuals genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Equivisuals, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Zolang een opdracht nog niet betaald is behoudt Equivisuals / Dominique Bongers zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling is ontvangen door Equivisuals / Dominique Bongers, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze dan ook.

ANNULERING

Indien de opdrachtgever verzuimt bij de afspraak aanwezig te zijn, is Equivisuals gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Zijn er voor de afwezigheid geen redenen, heeft Equivisuals 100% van het overeengekomen bedrag van de opdracht te berekenen.
Bij annulering door de opdrachtgever binnen 1 dagen (binnen 24 uur) voorafgaand aan de dienstverlening, of op de dag zelf, of wanneer opdrachtgever zonder afmelding niet verschijnt, is het volledige dienst tarief verschuldigd en wordt er geen restitutie verleend.
Wanneer Equivisuals / Dominique Bongers door onmacht of omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, kan Equivisuals / Dominique Bongers hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Er zal in overleg een nieuwe afspraak worden gepland.
Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal er in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

WEDSTRIJDEN EN WIN ACTIES

(zowel offline als online en op social media kanalen)
Werk gemaakt door Equivisuals, in opdracht van opdrachtgever, mag niet door de opdrachtgever ingezet worden om mee te dingen aan eventuele wedstrijden of win acties.
Equivisuals behoudt zich het recht om eventueel werk wel in te dienen voor wedstrijden en win acties (zowel offline als online, en op social media kanalen).

KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen, na het inzien van de bestanden, schriftelijk te worden voorgelegd aan Equivisuals. Klachten na deze termijn worden niet in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schroten de betalingsverplichting niet op. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste resultaat te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 7 dagen schriftelijk een officiële klacht is ingediend bij Equivisuals / Dominique Bongers. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims op te leggen op Equivisuals / Dominique Bongers, in welke zin dan ook.
U bent tijdens een opdracht (ongeacht de dienst) zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen (inclusief uw dieren). Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Equivisuals / Dominique Bongers. Het is in geen geval mogelijk om de fotograaf (schade)claims op te leggen. Deelname is volledig voor uw eigen risico.
Vanwege de persoonlijke aard van elke opdracht is restitutie van geld en/of vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kosten is in geen geval mogelijk.

AUTEURSRECHT, PORTRETRECHT, PUBLICATIE EN PROMOTIE (EXPLOITATIERECHT VRIJ)

Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Equivisuals / Dominique Bongers.

De opdrachtgever mag de foto’s / animatie niet vermenigvuldigen, aanpassen of verhandelen (voor commercie / commerciële doeleinden inzetten) zonder voorafgaande toestemming van Equivisuals / Dominique Bongers. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equivisuals / Dominique Bongers.

Elk gebruik van een werk van Equivisuals, dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Equivisuals. De inbeuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Equivisuals, rekent Equivisuals 3 (drie) maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geldende schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Equivisuals.

Bij uw boeking koopt u niet het auteursrecht van de fotograaf af, tenzij specifiek vooraf schriftelijk overeengekomen en met passende vergoeding. U koopt uw afdrukken en/of digitale bestanden, maar niet het auteursrecht. Het blijft dus ook na aankoop niet toegestaan deze op enige andere wijze te publiceren dan zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of zoals vooraf schriftelijk overeengekomen. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen vanzelfsprekend recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor digitale bestanden en publicaties. Het afstaan van foto's aan derden of andere partijen op welke wijze dan ook, is dan ook niet toegestaan.

Equivisuals / Dominique Bongers houdt zich het recht ten allen tijden de foto’s /animatie gemaakt tijdens de opdracht te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder, doch niet uitsluitend, website, webblog, webvlog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmaterialen en demonstratie materiaal.
Als houder van het auteursrecht heeft Equivisuals / Dominique Bongers het recht de foto’s genomen tijdens een boeking te allen tijde naar eigen inzicht te gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. 

WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Equivisuals / Dominique Bongers houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzingen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Equivisuals/Dominique Bongers aan de opdrachtgever medegedeeld. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijzingen niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum

OVERIGE BEPALINGEN

Indien een bepaling uit een overkomt en/ of de algemene voorwaarden nieten of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst tot stand. Op alle rechtsverhoudingen tussen Equivisuals / Dominique Bongers en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing
Equivisuals / Dominique Bongers KvK 81296282

Privacy Policy

Ik vind het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens en ik wil u daarom op de hoogte stellen van welke gegevens ik verzamel en hoe ik met deze gegevens om zal gaan. U kunt op ieder moment opvragen welke persoonsgegevens ik van u verzameld heb. Daarnaast mag u op ieder moment een aanvraag doen tot het verwijderen van uw gegevens. Hier zal ik dan binnen een maand op reageren.

De gegevens die ik van u verzamel zijn contactgegevens en foto’s waarop u staat afgebeeld. De contactgegevens worden verzameld om afspraken te kunnen maken over de opdracht en over de levering van de opdracht. Daarnaast kunt u, door u in te schrijven, mijn nieuwsbrief ontvangen. Hiervoor zullen de door u ingevulde contactgegevens gebruikt worden.
Uw contactgegevens zullen nooit met derden gedeeld worden zonder dat hiervoor expliciet toestemming is gevraagd. Voor de contactgegevens van de nieuwsbrief hanteer ik een redelijk bewaartermijn. De contactgegevens die ik verzamel voor het maken van afspraken over de fotoshoot bewaar ik maximaal vijf jaar. De foto’s waarop u staat afgebeeld kunnen wel gedeeld worden met derden. Als u hier niet mee akkoord gaat, kunt u dit schriftelijk bij mij melden en zal ik binnen een maand hierop reageren.

Over ons privacybeleid

Equivisuals/Dominique Bongers geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Equivisuals/Dominique Bongers

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking:
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
Shopify

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Equivisuals/Dominique Bongers op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Equivisuals / Dominique Bongers. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacy verklaring.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Equivisuals/Dominique Bongers

T (06) 25066599 
E infoequiviuals@gmail.com

Bartoklaan 16 (geen bezoekersadres)
5343ES OSS 

Contactpersoon voor privacyzaken
Dominique Bongers